Pamětní kniha školy Chrášťanské (1768) 1832 – 1836 (šk. rok 1936/37)

Úryvky z pamětní knihy

Jak pamětní kniha fary Chrášťanské udává, vyhořela r. 1768 stará škola a na témž místě opět téhož roku dřevěná postavena byla. Byla jednotřídní.

Dle nejstarších pamětníků Chrášťanských byl zde ku konci 18. neb na začátku 19. století učitel „Čemák“ (prvním učitelem zde byl snad Strnad).

1832 – Po něm dosazen „Ptáček“. Týž zemřel v roce 1832. Již ku konci působení Ptáčkova zřízena zde třída druhá, a poněvadž žádná místnost ve škole nebyla, pronajata světnice u Jana Vaněčka číslo 22 (u Královských).

Prvním podučitelem byl zde Kocian. Po Ptáčkovi dosazen Hubert Samolovský. Učitelé pamětníci vypravují následovně:  Když Ptáček zemřel, chtěli osadníci, by Kocian na jeho místo dosazen byl… Když však se dostavil Samolovský nechtěl Kocian Smolovskému klíčů choru vydati. Občanstvo stálo při straně Kociánově a vyslalo též jakousi deputaci k patronu, by Kocian na místo učitele dosazen byl.

1836 –  Po Kociánovi za pomocníka dosazen Votava, který roku 1836 do Smolče na filiální školu dosazen byl. Po něm následoval Čpuch, který do Doubravy přesazen byl. Potom dosazen sem z Cerkve za podučitele Jirásek. Za něho přeložena II. třída od Královských k Michalci ( Vochtabů) číslo 14. Ten přesazen do Doubravy. Po něm přišel Jaroš a po něm Vedral. Za něho první třída přeložena od Michalců do hostince (u kostela). Po Vedralovi dosazen Tlustý.

1854 – Stavěna byla nynější budova školní v místě starém 1854. Plán vypracovat stavitel Železný z Týna nad Vltavou. Stavbu pronajatou měl Havlátko ze Zelené (na Lipovsku). Budova tato obsahuje v sobě tři třídy, byt pro třídního učitele a jeden pokoj pro podučitele.

1869 – Po odchodu Tlustého roku 1869… (rychlé střídaní se učitelů: Tlustého, Palečka, Kučery, Teplého, Mráze a Voráčka) Voráček zde působil od března 1873. Po něm ustanoven Červenka Jan …  Dne 1. října 1874 byl sem přidán Kuřelka Václav co prozatímní výpomocný podučitel, jelikož řídící učitel Samolovský Hubert se těžce roznemohl.

1874 –  17. září 1874 dán (Samalovský) na trvalý odpočinek, kterého však jenom kratičký čas požíval. Bylť zesnulý přes 57 let učitelem a při zdejší škole přes 40 let chvalně působil…

1875 – Po něm jmenován třídním učitelem Červenka Jan … (s podučitelem Karlem Loulou)…

1877 – Jelikož ale dvoutřídní škola Chrášťanská byla již dítky přeplněna, rozšířila… zemská školní rada tuto s třídou třetí, … kteraž třída dne 1. ledna 1878 otevřena byla. Roku 1877 byl Loula Karel dosazen do Doubravy… Sem dosazen na jeho místo Šedivý František. Třetí toto místo bylo opět obsazeno prozatímním podučitelem Václavem Hruškou. Koncem školního roku odešel Šedivý, který byl k vojsku odveden a na jeho místo byl opět dosazen prozatím Loula Karel.

1880 –  Roku 1880 odstoupil Hruška Václav a byl též k vojenské službě povolán a na jeho místo ustanoven za definitivního podučitele Typl Jan dne 13. září 1880.

1882 –  E. Plaňanský jmenován podučitelem … Výpomocný podučitel Karel Loula opustil týmž časem školu naši.

1883 –  Jan Typl prozatímní učitel při zdejší škole jmenován … a 7. prosince 1883 skutečným učitelem. Povoleno vyučovati ženskými ručním pracím a učitelskou jmenována Eliška Štegbaurová). Koncem školního roku 1883 byl podučitel Erhard Plaňanský.

1884 –  Do Týna na Vltavě přesazen Plaňanský. Na jeho místo jmenován … prozatímním podučitelem František Moravec.

1885 – Jelikož škola zdejší má veliký počet dětí, nařídila sl. c. k. o. š. r. zdejší m. š. r.,  aby se postarala ještě o dvě místnosti, by škola se mohla rozšířiti v pětitřídní. (komise nenašla vhodné prostory pro dvě třídy, takže rozhodla, že bude čtvrtá třída z jedné veliké školní světnice a k ní přiléhající pokoje). Dále aby se zařídilo nové schodiště a upravili přiměřené záchody na místo starých nevyhovujících.

1886 – Jan Typl – zdejší učitel – jmenován řídícím učitelem ve Slovenicích. Na jeho místo dosazen Josef Malý.

Již v té době se objevují spory, má-li se vystavět škola nová nebo stará rozšířit – p. Karel Červenka (starosta v Chrášťanech) a Josef Hajíček (rolník Doubravky) byli pro stavbu nové školy, navrhovali stavět na úvěr, který by se po 35 – 40 let zaplatil. Většina ale rozhodla, aby se stará škola rozšířila. Plán pro přestavbu zhotovil p. Svoboda a v květnu 1887 práce započala. Protože se ve škole nemohlo vyučovat, byla najata jedna místnost u rolníka Josefa Michalce čp. 14. Vyučování takto trvalo do konce tohoto školního roku, po prázdninách se opět vyučovalo ve staré budově.

Koncem školního roku 1886 – 1887 byl Josef Malý jmenován správcem školy v Rozpouti a jeho místo při zdejší škole obdržel František Moravec a podučitelské místo Antonín Bartůněk.

1888 – Roku 1888… byl jmenován druhý učitel František Moravec řídícím učitelem v Račově a na jeho místo zde ustanoven František Kračmer.

 1. ledna 1889 se měla otevřít IV. třída, ale na toto místo se nepřihlásil žádný učitel, takže se dále vyučovalo pouze ve třech třídách.

1889 – Václav Krejna jmenován výpomocným učitelem. V lednu 1889 se tak rozmohly spalničky, že škola zavřela: v Chrášťanech bylo 50, v Doubravce 49, v Koloměřicích 50 dětí nemocných.

Ve školním roce 1889 – 1890 byl místo p. Krejsy prozatímním podučitelem jmenován František Papoušek.

1890/1891 – Koncem školního roku 1889/1890 byl A. Bartůněk propuštěn a na jeho místo jmenován Václav Bartuška prozatímním výpomocným podučitelem.

1891/1892 – Počet dětí na počátku školního roku byl 331. Na místo výpomocného podučitele p. Václava Bartušky jmenován .… p. Alois Houska …. dnem 29. února propuštěn p. Fr. Papoušek. Na jeho místo ustanoven prozatímním podučitelem p. Josef Dostál (1892).

Místní školní rada zřídila v zahradě cvičiště pro tělocvik, které „od 1. května 1892 se upravilo a nejnutnějším nářadím opatřila: jako kruhy, hrazda, bradla, žebřík a šplhadlo“.

 

 

 

1892/1893 – Dne 8. června v 7 hodin odpoledne vypukl v Chrášťanech požár při němž lehlo 6 čísel popelem. A sice čs. 15, v kterémž oheň vypukl, pak čs. 7, 31, 43, 32, a čs. 12.

Počet dětí na začátku školního roku 331, na konci 298 „z nichž do školy přijatých 330 samých katolíků“.

1893/1894 – Přesazen A. Houska, dosazen Matěj Peterka jako podučitel, podučitelem též Ludvík Žák, a to místo Josefa Dostála, který odešel do Koloděj. Na místo industriální slečny učitelky jmenována Marie Nováčková. Počet dětí na začátku školního roku byl 338, samých katolíků. Na konci školního roku 318 dítek. Na místo Ludvíka Žáka jmenován prozatímní podučitel Karel Plaňanský.

1894/1895 – Velmi tuhá zima… „byla velmi krutá a mnoho sněhu, tak, že dítka školní skoro po 3 měsíce školu navštěvovati nemohly.“

1895/1896  – Koncem měsíce srpna byl propuštěn zdejší prozatímní podučitel Ludvík Žák … Na jeho místo jmenován prozatímní podučitel Karel Plaňanský.

1896/1897 – Zemřel Podučitel Matěj Peterka, který zde působil od roku 1893 – na souchotiny.

1897/1898 – Podučitelem jmenován Josef Leza, propuštěn byl K. Plaňanský, na jeho místo od 1897 Josef Faktor.

1898/1899 – Tuhá zima … „ Pro školu naší mělo to ten neblahý účinek, že návštěva školní byla v zimních měsících … velmi slabá“.

1890/1901 – Změna učitelstva – propuštěn Josef Faktor a pan Josef Lexa. Fr. Kračmer se stal správcem jednotřídní školy v Pašovicích. Na jeho místo jmenován Josef Blecha. Na místa odešlých prozatímních podučitelů jmenován prozatímní podučitel Jan Peklo a Fr. Hrubý.

1901/1902 – Odchod Jana Pekla, příchod Tomáše Macháčka.

1902/1903 – Pozemky při škole dány roku 1903 „ve správu školní obci Chrášťanské, ponecháno jí na vůli právo, pozemky tyto řídícímu učiteli k užívání ponechati.“ Škola se odvolala, chtěla, aby pozemky byly škole darovány a řídící učitel „ sám vždy jich užíval k vylepšení svého postavení.“

1903/1904 – Odchod Tomáše Macháčka, na jeho místo dosazen absolvent učitelského ústavu v Příbrami Jaroslav Převrátil.

1904/1905 – Odchod Fr. Hrubého, příchod Viléma Vysypala, Karel Bláha jmenován učitelem II. třídy, Jaroslav Převrátil zproštěn služby.

1905/1906 – Ohledně podaného odvolání kvůli školním pozemkům nebylo vyhověno. Na zdejší škole byl již po několika let velký počet žáků, a proto školní rada v Týně nad Vltavou nařídila místní školní radě v Chrášťanech, aby podala vyjádření ohledně rozšíření školy. Místní školní rada odhlasovala, aby škola byla rozšířena o V. třídu. Téhož roku také Koloměřice uvažovaly o vlastní školy.

Počet dětí ve škole 359/ na konci 337.

1906/1907 – Vilém Vysypal jmenován def. učitelem II. třídy. Za nemocného řídícího učitele Jana Červenku ustanovena výpomocnou učitelkou Rosálie Masáková, správu školy vedl Josef Blecha.

1907/1908 – Vyučování náboženství světskými učiteli.

Povolení dvoutřídní školy v Koloměřicích ale „Ustanovení místní školní rady v Koloměčicích se jíž stalo … ale nová škola (v Chrášťanech) otevřena, proto dítky z Koloměřic chrášťanskou školu opět navštěvují.“
Projektovány opravy školní budovy – nové lavice, řešit vylepšení studny, nové trouby…
Polévkový ústav – „Poněvadž zdejší obec a obce přiškolené odepřely podpory ku zřízení polévkového ústavu při zdejší škole, sám řídící učitel Jan Červenka uvolil se dávati zdarma denně 10 porcí polévky pro dítky velmi chudých rodičů…“
Statistický přehled – na začátku 374, na konci 361 dětí.

1908/1909 – Změny v učitelstvu – odešel učitel II. třídy Karel Bláha, nahradil ho Tomáš Bronec. Josef Blecha se uzdravoval z tyfu, nahradil ho Bedřich Zítek. Uvolněn Vilém Vysypal (1909 do Koloděj), místo něj učitel Bedřich Hazuka. Josef Blecha obdržel dovolenou do konce roku – místo něho vyučoval Leopold Bican.
Řídící učitel Červenka – potíže do lázní.
Stromková slavnost – děti vysadily 5 stromků u hřbitova, Marie Hajíčková ze 4. třídy přednesla proslov ke stromové slavnosti.
1908 – Povoleno zřízení dvojtřídní školy v Koloměřicích tamní občané „podali rekurs, který dosud vyřízen nebyl. Učí se tedy dále v hrozně přeplněných třídách k velké škodě žactva i učitelstva.“
Opravy zdejší budovy školní – mají být zvětšena okna, opraveny záchody. Do 1. třídy dány nové lavice.
Stav dětí … na začátku školního roku 390 – katolíků 385, 5?

1909/1910 – Změny v učitelském sboru – Bedřich Hazuka nahrazen Viktorem Porkertem.
Opět se konala stromková slavnost – proslov přednesla žákyně 4. třídy Marie Neužilová
Oprava školní budovy – v 1., 2. a 4. třídě zvětšena okna, „ Ve 3. třídě tak neučiněno, ačkoliv okna tamní jsou velmi chatrná … Záchody, které odporují naprosto všem zákonným a zdravotním předpisům, nebyly nijak opraveny … Také pořízeno do zahrady nové nářadí k cvičení tělocviku.
Počet dětí – 383/ na konci 314.

1910/1911 – změny učitelstva: Jan Červenka z důvodu onemocnění obdržel dočasnou dovolenou, učí J. Uher, Bedřich Zítek, T. Bronec odešel do Albrechtic
Vylepšení ve škole – dvoje nová kamna, nové lavice do 1. třídy, skříň na učitelské pomůcky, umyvadla do všech tříd … „nechala (školní rada) tabule s pohyblivých stojanů upnouti na rámy u zdí.“
Počet dětí – 373/ na konci 287, katolíků 368.
Oprava kostela – obyvatelé i žactvo se zúčastňuje služeb v Dražíči
Drahota – „veškeré produkty hospodářské potraviny, nejrozšířenější nejužívanější potřeby lidu jsou o 50 – 70% dražší než roku 1900 …. nejvíce jsou však jimi dotčeni učitelé – jak dokazuje statistika dluhů jejich.“

1911/1912 – Změna v učitelstvu: za učitele Zítka nastoupil Josef Vondrášek, Zítek def. učitelem na místo V. Porkerta.
Za nemoc řídícího učitele Červenku ustanoven na výpomoc učitel Josef Uher.
„Dětský den“ slaven 2. prosince. V tento den se shromáždilo učitelstvo, žactvo i četně obecenstvo ve školní budově, kteráž k tomuž účelu byla vyzdobena. Na počátku této slavnosti náležitě vysvětlil řídící učitel Jan Červenka přítomným význam tohoto dne. Na to zapěli žáci k tomu nacvičené písně a někteří pak přednesli příležitostné básně. Učitel Bedřich Zítek objasnil zúčastněným podstatu gramofonu a po ukončení toho bylo předvedeno několik ukázek zpěvů a hudby gramofonu.“
Změna v učitelstvu – dlouhodobě nemocný Červenka, za něho opět Uher, správcem školy učitel Jos. Blecha.
Dětí 372/ na konci 312.

1912/1913 – Počet dětí 340/ na konci 321.

1913/1914 – Úprava chodníku před školou.
Dětí 347/ na konci 312.

1914/1915 – V měsíci červenci všeobecná mobilizace vojska -> povolán učitel B. Zítek k vojenské službě, onemocněl J. Blecha – zastoupil ho K. Polák z Doubravy.
Počet dětí 352/ na konci 324.

1915/1916 – Změny v učitelském sboru: „Na počátku školního roku bylo opět zavedeno pravidelné vyučování ve všech čtyřech třídách po navrácení se učitele B. Zítka z vojenských povinností.
Počet dětí 358/ na konci 321
Vliv války na školu – „Světová války, která započala mobilizace 26. VII. 1914, trvala i po celý tento školní rok s nezmenšenou prudkostí a různými překvapujícími obdobími. Přirozeně bylo, že válka a s ní vše spojené mělo vliv na školu.“

1916/1617 – počet dětí 344/ na konci 313 – katolíků 310, Izraelitů 3

 

 

 

 

1917/1918 – zdejší škola ve válce „V uplynulém školním roce vyvinulo učitelstvo i žactvo značnou měrou humanní činnost, zejména pořádáním sbírek mezi žactvem a obecenstvem. Na dobročinné účely sebráno na sbírkách neb jinak vyřešeno celkem 213 K 76 h … Učitelé byli rádci příslušníků k … vojenské službě povolaných v různých ochotně obstarávali … pro polně hospodářských záležitostech … pro polní poštu vojínů v poli, jakož i dotazy po raněných i nezvěstných vojínech.“
Velké sucho a drahota: „ vejce stálo 40 – 50 h, litr mléka 40 – 50 h, 1 kg másla (jehož maximální cena stanovena na 9,35 K) těžko opatřeně za 24 – 30 K, 1 l piva, jehož též čitelný nedostatek stál 1*20 – 1*40 K, kg hověz. masa 7*20K …
Mnohem ještě více stouply ceny oděvu, obuv ap., jichž konečně nebylo možno z peníze nýbrž  výměnou za potraviny obdržeti. Pánské šaty stály od 300 – 350 K. Velký nedostatek paliva, nevyučováno. Tuto nemírnou drahotu pociťovali nejvíce gážisté, mezi nimi zvláště učitelstvo, jelikož přídavky v roce 1917 obdržené zdaleka nestačily, aby aspoň z části odpovídaly nastalé drahotě.“

1917/1918 – Počet dětí 354/ na konci 309
Výpomocnou učitelkou ustanovena slečna Terezie Pavlásková.
Usnesení školní rady – nutná oprava střechy školní budovy (krytina a komíny), opravy části podlah v 1. třídě …
Naše škola ve válce … „Na různé dobročinné účely sebráno na sbírkách neb jinak vytěženo celkem 160 K 10 h … Hmotné poměry učitelstva se v této době jsou mizerné. Kromě přídavků v roce minulém učitelstvu udělených … byl v roce 1918 vyplacen, a to: 470 K, indust. učitel do 10 r. služby 200 K, do 20 r 253 K, přes 20 r. služby 393 K … výpomocní učitelé 200 K. Co však to znamená v této hrozné drahotě!“

1918/1919 – Učitelstvo zdejší. řídící učitel Jan Červenka odešel do výslužby, řídícím učitelem jmenován Josef Blecha, nevyučoval učitel Jos. Vondrášek.
(od května 1917 zavedeno discipl. řízení a dosud neskončeno)
Učitel B. Zítek byl povolán k vojn. službě do Uher, pak do Rakous – v důst. školy zde zemřel na španěl. chřipku.
V Chrášťanech místo Zítka zatím byla jmenována Terezie Pavlásková, dále prozatím. učitelkou byla i Emilia Švehlová.
30. 6. 1919 byly služby zproštěn zastup. síly uč. Pavlásková a Boh. Landa.
Španělská chřipka … „ V měsíci říjnu 1918 vyskytla se epid. nemoc zvaná španělská chřipka … Umíralo v naší osadě 2 – 3 lidé denně ve věku 20 – 40 roků. Škola byla uzavřena od 18. října do 4. listopadu…“
Naše samostatnost … „Památný den – 28. říjen 1918 – bude zapsán v dějinách našich zlatým písmem. Dlouho potlačovaný národ nás se vzepřel, roztrhl pouta, kterými byl 300 let spoután …“
Slavnost školní … „Dne 8. listopadu konala se školní slavnost na oslavu zřízení Československého státu a jeho budovatelů… Zpívány národní písně a přednášeny vhodné básně k tomu účelu nacvičené…“
V obci byly vysazeny tzv. „Stromy svobody“ – stromy Masarykovy, učitel. sbor nacvičil se škol. dětmi div hru „Popelka“ …
„Z čistého zisku odvedeno ve prospěch sirotka V. Hospodářského z Chrášťan obnos 20 K, pro sirotky po legionářích 100 K a na zakoupení učebních pomůcek 200 K. Ve prospěch sirotků v  regionu sebrali žáci dům od domu v přilehlých obcích obnos 120 K …“
Počet dětí 352/ na konci 307 – z toho 2 Izraelité.
Úpravy školní budovy – spravena a obílena byla celá školní budova, přiložena krytina střechy, opraveny byty pro učitele … „celkový náklad na tyto opravy činil 8.337 K.
Rovněž byly zvýšeny „přídavky“ učitelům – např. plat J. Blechy byl 4.296 K – k lednu 1919, Ter. Pavláskové, B. Landy apod. 1.212 K.

1919/1920 – Změny v učitelstvu – zast. uč. Emilia Švehlová zproštěna služby, Václav Jiroušek ustanoven zast. uč., Jan Vondrášek pro dušev. chorobu nahrazen Ter. Pavláskovou, na konci roku odchod uč. rady… „od 18. října 1919 do 28. února 1920 působili na zdejší škole pouze 3 uč. síly následkem toho v oné době zavedeno ve 3. a 4. tř. obdenní vyučování.“
Probíhaly opět oslavy narozenin Masaryka, nar. Komenského, Stromková slavnost, řada přednášek, pořádaly se sbírky …
Statistika – počet dětí 331/ na konci 299 – israelitů 1.
Úpravy na škole – plot kolem zahrady, vybíleno, natřen školní nábytek…
Úprava platů učitelských – „ … upraveny příjmy úřednictva, tudíž i učitelstva s platností od 1. září 1919.“

1920/1921 – Učitelstvo zdejší školy: L. Bican – odchod do Hartmanic od 1. 9. 1920, zast. učitelem opět V. Jiroušek, dále zast uč. i Jan Polák, ponechána jako zast. uč. T. Pavlásková (20. 11. 1920 zemřela na následky horečky omladnic).
Počet dětí – 344/ na konci 312 – israelita 1.

Jednání o zřízení měšťanské školy v Chrášťanech – 14. 11. 1920 jednohlas. „usnesení aby měšt. škola zřízena byla a úřední jednání v té věci zavedeno bylo.“
(ohledně zřízení 5. třídy vyhověno nebylo – důvod-podána žádost o měšt. školu)
„Školu tuto představuj se jako újezdní, poněvadž pravděpodobně připojí se i školní obec Doubrava (2. třída) a Slabčice (3. třída) jelikož tyto obce jsou od … mešt. škol ještě vzdálenější a tím počet dětí velmi vzroste…“
„Ve škole r. 1920 jevila se škol. docházka takto: nezameškaných 90.68%, zameškaných omluvených 6.51%, zameš. neomluvených 2.81%.“
Sčítání lidu (16. 2. 1921) – V Chrášťanech 376 obyv., v Doubravce 230, v Koloměřicích 382, v Dražíči 960.

1921/1922 – Učitelstvo: def. uč. Alois Dostál, zast. uč Fr. Jirásek – na zač. roku zde učili: Jos. Blecha, V. Jiroušek, A. Dostál, Fr. Jirásek a ind uč. Marie Burainová, později nastoupil Fr. Pivec.

V říjnu 1921 založena tělocvičná jednota „Sokol Dražíč – Chrášťany“, zatímní tělocvična v sále hostince u Jarošů.
Snížení požitků stát. zaměstnancům … „učitelům kromě toho sníženy nákup. příspěvky a nouzová výpomoc ve městech o 20% a na venkově o 30% … učitelstvo bylo velice roztrpčeno, jelikož na svých příjmech bylo citelně zkráceno a drahota trvala stále.“
Počet dětí 338/ na konci 302 – katolíků 331, českosl. církve 4, jiné 3.
Docházka – neomluvených 4.183 = 3.73% … „Návštěva se proti roku minulém o 3.37% zhoršila.
K učitelstvu – 7. 4. 1922 zemřel Jan Červenka – „Zesnulý působil při zdejší škole plných 45 roků.“
Služby zproštěn Fr. Jirásek a Fr. Pivec (přijal místo na dráze).
Nápis na škole – „Na zdejší škole nebylo žádného nápisu. Nápis „Obecná škola“ udělán koncem srpna 1922.

1922/1923 – Učitelstvo: Růžena Vávrovská, J. Blecha, Alois Dostál, Fr. Jirásek, Marie Burianová – později jmen. zdejším učitelem Leopold Bican, R. Vávrovská zproštěna služby a Fr. Jirásek rovněž odešel. Přišel absol. gymn. Bedřich Kostka ( 30. 6. služby zproštěn).
21. 5. 1923 se oběsila uč. Marie Burianová – výpomoc: Božena Blechová, později zde nastoupila Marie Bartošová.
Počet dětí 312/ na konci 273
Docházka – zameškaných 8.14%, neomluvených 2.04%, „Návštěva se proti roku minulém o 2.51% zlepšila.“
Různé – zřízená četnická stanice v Chrášťanech, opětovné snížení požitků stát zaměstnancům.

1923/1924 – Učitelstvo: Hedvika Klímová, sl. Marie Vitoušková, Jan Polter (nenastoupil – místo něj Ft. Šebesta – 23. 6. 1924 služby zproštěn), Jos. Blecha, Leop. Bican, Al. Dostál (později odešel – zastoupen Karlem Pilečkem – 23. 6. 1924 byl služby zproštěn).
Počet dětí 290/ na konci 255.
Docházka – 0.79% neomluvených hodin.
Úpravy ve škole – nová okna v bytě říd. uč., zakoupeny záclony a rohožky…

1924/1925 – Učitelstvo: zast. uč. Karel Liška, Jan Bartoš, Jos. Blecha, Leop. Bican, Marie Vitoušková, částečně Bedřich Kostka.
Počet dětí 267/ na konci 236.
Docházka – 1.17% neomluvených hodin.
Školní cvičiště – „Při prováděné pozemkové reformě v Chrášťanech zakoupila (míst. škol. rada) pro školu cvičiště ve výměře 42 a za obnos 1400 K.. „
„Výnosem ok. škol. výboru z 13. 8. 1925 … bylo míst. škol. radě oznámeno, že … jest ustanoven počet dětí pro jednu třídu na 80 a pro škol. rok 1925/1926 je povinných dětí v I. třídě 27, ve II. třídě 65, ve III. třídě 78 a ve IV. třídě 100, úhrnem 270 žáků a není možno naprosto počítati s tím, že se v Chrášťanech zřídí 5. postupná třída…“

1925/1926 – Učitelstvo: Jos. Blecha, L. Bican, Karel Liška, Bedř. Kostka, Marie Vitoušková – B. Kostka odešel na trv. odpočinek, jmenován jan Kabeláč (3. 6. 1926 zproštěn).
Děti – 268/ na konci 219 – Čechů 267, Němců 1, katolíků 260, českoslov. 6, metodistů 2.
Docházka – neomluvených 0.55% hodin.
Nový učitelský zákon  – zlepšení platu.

1926/1927 – Učitelstvo: Antonie Stupková, Jan Kabeláč, Jos. Blecha, L. Bican, Marie Vitoušková – místo A. Stupkové pak Josefa Michálková.
Počet dětí 250.
Příjmy učitelů zdejší školy (1. 6. 1927): J. Blecha – def. říd. uč. – 2 681 K, L. Bican –def. uč. 1840 K, J. Michálková 291/13 – def. uč. – 1 025, J. Kabeláč – výp. uč. – 755K.

1927/1928 – Učitelstvo: Marie Štěrbová, Jos. Michálková – Pytelková, A. Dostál.
Počet dětí – 248.
Povolena „pobočka“ školy – do II. třídy zapsáno 84 dětí, najata místnost u Fr. Jelínka, rolníka a hostinského v Chrášťanech č. 22 za měsíc. nájem 65 Kč. Na nově zřízené pobočce zast. učitelem Fr. Vávorvský.
Změna- autobusová doprava – „Dnem 2. ledna 1928 zavedena osobní autobus. doprava mezi Milevském a Týnem nad Vltavou. Autobus jezdil do Týna dvakrát denně a zpět … Majitelem autodoprav. podniku je Ing. J. Štěpán a K. Souhrada z Bernartic (později zákaz. neměli konces) …zvláště pro školní děti má to velký význam, jelikož mohou dojížděti do měšť. školy do Týna a do Bernartic.“
Děti z přiškolních osad Březí ze Slabčic dochází do Chrášťan.
Docházka – nemluvených 2.96% hodin.
Usnesení míst. škol. rady – .. „podle posudku úřed. lékaře má zdejší škola četné zdravotní závady, jež dají se odstranit jen přestavbou nebo novostavbou škol. budovy. nynější stav stále trpěn býti nemůže…“
Na schůzi 17. 6. 1928 – nová školní budova, bude-li současně zaručeno povelení pro zřízení měšť. školy.

1928/1929  – Učitelstvo: Jos. Blecha, A. Dostál, Jos. Michálková – Pytelková, Marie Štěrbová (místo ní pak Emilie Krejzarová), Marie Vitoušková, na pobočce Josef Krlín.
Jednání o stavbě nové obecné a zřízení měšťanské školy (členové obec. zastupitelstev se jednoznačně usnesli, „že chtějí postaviti obě dvě školy v jedné budově nové a starou budovu ve prospěch novostavby odprodati.“

Statistika – dětí 253.
Stravovací akce – nejpotřebnější děti – porce 60 h. Chodilo průměrně 69 dětí.
Docházka: neomluvených 1.63%
Žádost na zřízení měšť. školy – podána 8. 3. 1929.
Žádost byla zem. škol. radou několikrát vrácena, aby se míst. škol. rada vyjádřila lépe, jakou měšť. školu si přejí („obvodovou nebo dosavadního typu“).

1929/1930 – Počet dětí na zač. roku: 116 hochů + 135 děvčat = 251.
Z Chrášťan – 57 dětí, z Doubravy 26 dětí, z Dražíče 54 + z Karlova 17 + Nepomuk 10 + Parezí 15 + Vranov 18, Z Koloměřic 49 + Dobrného 4 + z Hamer 1.
Učitelstvo: Josef Vácha, Marie Leiová, Josefa Michálková – Pytelková, Emilie Krejzarová, Marie Vitoušková – výp. učitel Josef Michálek.
Docházka – „Návštěva se proti min. roku o 2.61% zlepšila.“
Deputace za urychlené vyřízení žádosti o zřízení měšť. školy.

1930/1931 – Počet dětí 124 hochů + 141 děvčat = „265 dětí vesměs Čechů.“
Učitelstvo –  J. Blecha, J. Michálková – Pytelková, Em. Krejzarová, Jos. Vácha, Josef Dufek, M. Vitoušková.
Sčítaní lidu – V Chrášťanech provedl sčítání J. Bláha – 419 osob.
Upraveny normální učební osnovy pro školy obecné … „těmito osnovami má se sjednotiti výchova a vyučování mládeže na obec školách a novým vymezením a rozvržením učiva umožniti každému průměrnému žákovi, aby prošel všemi stupni obecní školy a … nabyl soustavného a uceleného zákl. vzdělání …“
Docházka – neomluvených 0.61% – „Návštěva se proti minulému roku o 2.37% zlepšila.“
Novostavba školy – výnosem okr. škol. výb. r. 10. 5. 1931 č. 638 měla míst. škol. rada postavit novou obec. školu do 31. 12. 1933.

Koloměřice – než by přispívala obec na novostavbu obec. školy, podá žádost o zřízení samost. školy v Koloměřicích -> „pak žádost odvolaly.“

1931/1932 – Děti – 121 chlapců + 149 děvčat = 270 (nejvíce z Chrášťan – 68, z Koloměřic 54, z Dražíče 47…), novým učitelem Fr. Valeš (6. 8. 1931).
I. třída 17 hochů + 24 děvčat
II. a 19 + 25
II. b 27 + 16
III. a 25 + 26
III. b 13 + 22
IV. 20 + 36
Povolení 2. pobočky – „ 2 zatímní třídy pobočné … na dobu škol. roku 1931/1932… Pobočky budou při II. a III. třídě. Místnost pro druhou pobočku je najatý hostinský sál od pí Boženy Záveské č. 39 za měs. nájem Kč 100,-.
Učitelstvo: J. Blecha, Jos. Michálková – Krejzarová, Jos. Vácha, Fr. Valeš, Anna Matoušková, Marie Vitoušková.
Hospodářská krize a nezaměstnanost.
Smrt utopením dvou žáků – J. Klůfa z Karlova a Karel Král z Dražíče (při klouzání na „rybníce Utopenec“).
Polévková akce – od 8. 1. 1932 – 15. 3. 1932 – průměrně 95 žáků dostávalo talíř polévky, porce stále 40 h, stravovacích dnů bylo 43.
Docházka – neomluvených 1.24%. Návštěva se proti min. roku o 0.42% zhoršila.
Povolení 3 zatím. tříd pobočných „místnost pro třetí pobočku je najata od p. Fr. Jelínka v čís. 28 za měsíc. nájem 55 Kč.“
Intervence za vyřízení žádosti o povolení měšť. školy.
J. Blecha vylíčil zem. insp. a poslanci V. Benešovi situaci… „mnoho dětí – nedostatek tříd – nevhodné umístění poboček“ – přislíbená pomoc.

1932/1933 – Počet dětí: 134 hochů + 157 děvčat = 271 (z Chrášťan 73, z Dražíče 56, z Koloměřic 59, z Doubravy 33, z Karlova 22…).
I. třída – 49 žáků

 1. a – 36
 2. b – 45

III. a – 41

III. b -47

 1. hoši – 28
 2. dívky – 45
  Učitelstvo: J. Blecha – říd. uč., J. Michálková . Pytl – def. uč., Jos Vácha – def. uč., Marie Váchová – Lexová- uč. čekat., Anna Matoušková – výpom uč., Fr. Valeš – výp. uč., Jan Fořt – výp. uč., Marie Vitoušková – def. uč. žen. ruč. prací.
  Kampelička – „Zdejší „spořítelní a záložní spolek vystavěl si vlastní budovu „Kampeličku“ .. Dne 29. října přestěhoval spolek ze školy (I. tř) do nové budovy ..“
  Srážky platů – podle zákona z 28/12 1932 od 1. ledna 1933 sráženo stát. zaměstnancům i učitelům ze sráž. základny: nad 9000 Kč – 10800 Kč .. 3% až nad 14400 – 10%
  Polévková akce.
  Odstěhování J. Blechy – působil a zdejší škole 33 roků, „získal si za ta léta v obci i širém okolí velkou oblibu. Jeho přičiněním vystavěna a veřejnosti odevzdána min. roku nová budova Kampeličky.“
  Postavení památníků padlým rodákům (péče míst. hasič. sboru) celkový výdaj = 2400 Kč.

1933/1934 – Vyučování ve školní budově v 5 třídách a 2 třídy umístěny mimo školní budovu. Povoleny 3 poboční třídy (hostinec pí Záveské, pan Jelínek, byt ř. uč.).
Počet dětí – 296 (134 hochů + 162 dívek), 294 katolíků, 2 bez vyznání.
Učitelstvo: Jos. Vácha, Marie Váchová-Lexová, Jos. Michálková – Pytelková, Marie Písačková, Fr. Valeš, Jan Fořt, Marie Vitoušková, z duch. správy R. Suchan, Jan Novotný.
Loupež ve škole –  „V noci ze 4. na 5. 11. vloupali se neznámí pachatelé do prázdné budovy školy, z uzamčeného stolu v 1. tř. odcizili asi 20 Kč, plášť tř. učitele, z kabinetu z uzamčené skříně strojek na maso, několik hrnečků a naložená rajská jablíčka.“
Pronájem pozemků školních – pronajaty na dobu 6-ti let za roční nájem 1200,- „jednotlivým občanům přiškolených obcí.“
Výplata služného veřej. zaměstnancům (dříve vypláceno 1. každého měsíce, nyní 10.- „si všichni přáli kdyby se toto nařízení odstranilo“).
Zřízení měšť. školy – mís. škol. rada má znovu dodat: náčrtek na stavbu nové školy, přibližné náklady, rozpočty přiškol. obcí na r. 1934)
Docházka: „Rodiče 6 žáků byli udáni okres úřadu pro nedbalou docházku dětí, byli pokutováni.“
Počet dětí při zápisu (zápis pro škol rok 1934/35 – 28. 6.) – 290.

1934/1935 – Učitelstvo – odešel Jan Fořt, výpomocný uč. Karel Valenta, správou školy jako prozatímní tříd. učitel pověřen Josef Vácha. Jinak bez změn.
Počet dětí – 134 hochů + 156 dívek -> celkem chodí 290 dětí – „o zdejší školy, která je po týnských školách největším počtem tříd a žactva na okrese.“
Stravování školní – v zimních měsících – po 3 měsíce dostávali přespolní žáci v poledne polévku, mléko nebo kávu. Z domácích dostali totéž chudí – „celkem 10 810 porcí v ceně 3200 Kč. Jídlo připravovaly žákyně IV. třídy.“
Zřízení měšť. školy – obec Chrášťany a Koloměřice nedodaly (již rok) slíbené materiály (viz výše) .. „ a tak uběhl rok, aniž se nějaké rozhodnutí stalo.
Pobočky – definitivním výnosem zem. škol. rady byly prozatímní pobočky při II. a III. třídě změněny na třídy definitivní postupně – „Bude tedy naše škola od 1. července t. r. organizována jako škola šestitřídní.“

1935/1936 – Učitel. sbor: odešel K. Valenta, na místo def. říd. uč. nastoupil Jana Kolčaba, dále Jan Novák, Lambert Bílkovský.
Počet žáků – celkem 299 – 143 hochů + 156 dívek ( Chrášťany 75, Doubrava 37, Koloměřice 61, Dobrný 2, Dražíč 55, Nepomuk 9, Karlov 25, Vranov 3, Březí 15, Šternberk 2, Zelená 1, Hemera 2.
„Školní místnosti nepostačují značnému počtu žactva. V dřívějších školních učebnách vyučuje se I., II., IV., VI. třída, místnost pro VI. ponechal řídící učitel ze svého bytu. III. třída je v hostinci Fr. Zemana v Chrášťanech č. 22.“
Definitivní pobočná třída … „Okresní školní výbor v Týně nad Vltavou přeměňuje jednu zatímní třídu pobočnou školy v definitivní třídu pobočnou a jedno zatímní místo učitelské při škole té v místo definitivní. Řešená škola bude tedy míti nadále 6 definitivních tříd postupných a 1 definitivní třídu pobočnou.“

1936/1937 – Učit. sbor: Jan Kolčaba, Josef Vácha, Marie Váchová – Lexová, Jos. Michálková – Pytelková, Augustin Helm, Fr. Valeš, Eleonora Kryčova, An. Landa, Marie Vitoušková, Rudolf Šuchman a Marie Trkalová, Václav Porod, Fr. Erban.
Počet dětí – 295 (148 hochů + 147 děvčat).
Docházka – „průměrná docházka činí 94.38% nezameškaných půldnů.“