V roce 2016 se naše škola zapojila úspěšně do
dotačních programů  Jihočeského kraje pro rok 2016  „Tvořivé školní odpoledne“ ze kterého byla dotována školní zvuková aparatura a atletická sada Jipast  v částce  50000,-  Kč a „ Podpora sportu“  z kterého byla dotace ve výši 40000,- Kč použita na nákup floorbalových mantinelů.

 

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany se zapojila do projektu 

MAP II v ORP Týn nad Vltavou

Na začátku ledna jsme jako partneři projektu začali realizovat společně s MAS Vltava, z.s, realizátorem, projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Týn nad Vltavou II. Projekt je financován z Operačního projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání předložený do Výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Realizace projektu je rozplánována na 4 roky od 1/2019 – 12/2022. Celková výše vyčleněných finančních prostředků na realizaci projektu je 9,33 mil. Kč. Naše škola je zapojena do níže vypsaných aktivit projektu.

Aktivity projektu:

 Aktivita 4 – Implementace

– aktivita je zaměřena na naplňování priorit a cílů MAP prostřednictvím realizace aktivit z AP MAP

4.1 Rozvoj čtenářských a předčtenářských dovedností

 4.2 Zajištění výuky rodilým mluvčím v MŠ a ZŠ

4.3 Fungování kroužků v rámci neformálního a volnočasového

4.4 Projektové dny

4.5 Podpora výukových exkurzí a spolupráce se středními, s učňovskými školami a výrobními podniky

4.6 Zajištění minimálního preventivního programu

4.7 Logoped a logopedická prevence

 Více podrobností a aktuální informace k projektu naleznete na stránkách MAS Vltava v aktualitách nebo v menu projekty/vlastní: https://www.masvltava.cz