Organizace výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě usnesení Vlády České republiky ze dne
6. dubna 2021, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. dubna 2021 dochází na Základní škole a Mateřské škole Chrášťany k těmto opatřením: 

 

Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. stupně základních škol,
  • individuální konzultace dle domluvy mezi vyučujícím a žákem
  • žákům II. stupně na skupinových konzultacích (max. 6 žáků ohrožených školním neúspěchem, popř. konzultace pro žáky 9. třídy při přípravě na přijímací zkoušky)

Rotační výuka

Rotační výuka na 1. stupni ZŠ naší školy probíhat nebude, jelikož máme na prvním stupni méně než 75 dětí. To znamená, že od 12. 4. 2021 půjdou do školy všechny ročníky 1. stupně.

Prezenční výuka

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách – kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají. Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Testování

Před zahájením výuky vždy v pondělí a ve čtvrtek proběhne testování žáků samoodběrem neinvazivním stěrem z přední části nosních dírek. 

Pozitivní výsledek testu

Při pozitivním výsledku testu vydá škola pozitivně testované osobě potvrzení o tom, že byla pozitivně testována antigenním testem. Pozitivně testovaný žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Testovat se nemusí také žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře
v listinné či elektronické podobě). Testování se neprovádí u osob, které nemají příznaky onemocnění COVID-19 a doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, jenž není starší 48 hodin. Tedy je možné přinést potvrzení
o testu provedeném na jiném certifikovaném odběrovém místě.

Roušky po celou dobu pobytu ve škole

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Zaměstnanci si ústa zakrývají respirátorem FFP2.

Školní družina

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Školní družina bude otevřena pro žáky, jichž se týká prezenční výuka a jejich zákonní zástupci chodí do zaměstnání. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. 

Školní jídelna

Žáci na prezenční výuce budou automaticky na oběd přihlášeni. Rodiče žáky odhlašují běžným způsobem. Připomínáme, že i žáci na distanční výuce mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů. V případě zájmu o obědy pro žáky na distanční výuce, přihlaste obědy ve školní jídelně.