Základní škola a Mateřská škola Chrášťany

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany je úplná malá venkovská škola rodinného typu. Zřizovatelem školy je obec Chrášťany a od 1. 11. 2002 má škola právní subjektivitu. V roce 2005 došlo ke sloučení základní školy a mateřské školy. Základní škola sdružuje čtyři složky – základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

Obory školy:

  • Základní škola  – vzdělává žáky podle ŠVP základní škola
  • Základní škola speciální – vzdělává žákyni podle IVP
Poloha školy
Škola je umístě na na kraji obce Chrášťany mimo hlavní komunikaci, což vytváří klidné prostředí a tím je zajištěna pro děti větší bezpečnost při pohybu v okolí školy. Tři budovy školy jsou situovány ve školní zahradě, na kterou navazuje sportovní areál. Ten škola v plné míře využívá. Mateřská škola je samostatný objekt se svojí zahradou a pískovištěm. Se školou je propojena spojovací chodbou.

Spádové oblasti školy
Oblast, ze které se žáci sjíždějí do školy a školky, zahrnuje obce ze třech okresů.
Českobudějovického: Chrášťany – Doubrava, Doubravka, Koloměřice, Pašovice, Doubravská Hladná; Hosty – Dobrný; Dražíč – Karlov, Nepomuk, Dražíčské Březí, Vranov; Koloděje nad Lužnicí; z píseckého okresu: Slabčice – Nemějice, Písecká Smoleč, Březí a z táborského okresu – z okolí Štenberka a Hemer. V poslední době se často stává, že školu a hlavně školku navštěvují děti z Týna nad Vltavou, Bechyně i jiných odlehlejších vesnic či měst.

Dostupnost školy pro dojíždějící žáky je velmi dobrá. Rozvrh hodin koresponduje s příjezdy a odjezdy autobusů.

Kapacita
Kapacita základní školy je v současné době 150 žáků a mateřské školy 45 dětí. V posledních letech bývá v základní škole zapsáno okolo 90 dětí, což je vzestup oproti minulým rokům a mateřská škola bývá zcela naplněna.

Organizace výuky
V základní škole se vyučuje v devíti ročnících a sedmi třídách. Na prvním stupni dochází ke spojování většinou dvou ročníků do jedné třídy. Toto spojování bývá variabilní a vychází z počtu dětí v ročnících. Na druhém stupni působí každý ročník jako samostatná třída.

Prostory školy
Škola má k dispozici dvanáct učeben, sportovní hřiště a vlastní tělocvičnu. Čtyři učebny jsou odborné – počítačová učebna, výtvarná výchova, knihovna a cvičná kuchyňka. Ostatní učebny jsou univerzální kmenové. Dále využívá sportovního areálu, který sousedí se školní zahradou. Žáci mají dostatek možností pobývat na zdravém vzduchu jak v době vyučování, tak i mimo vyučování.

Vybavení školy
Všechny učebny jsou vybaveny novými lavicemi a židlemi. Ve dvou učebnách je k dispozici interaktivní tabule. Škola je vybavena standardními učebními pomůckami, učebnicemi a jinými pomůckami – hračky, stavebnice, hudební nástroje, sportovní nářadí a další, které jsou nezbytně nutné pro výuku a průběžně se doplňují podle potřeby. Počítačová učebna je též standardně vybavena. Internet je zaveden do všech učeben.

Rekonstrukce a opravy
Škola i školka prošla v roce 2012 s využitím dotace ze SFŽP rozsáhlou stavební rekonstrukcí, která je patrna na vnějším vzhledu všech budov školy – zateplení obvodových stěn, výměna oken a nové barevné fasády. Součástí projektu byla i celková rekonstrukce a modernizace kotelny. Z kotelny na tuhá paliva se stala kotelna na spalování biomasy se znatelně ekologičtějším kotlem. Během posledních let došlo k velkým úpravám i vnitřních prostor školy. Kompletně, včetně sociálního zařízení, byl opraven, vymalován a zmodernizován pavilon se školní družinou a školní jídelnou. Byly zde otevřeny i nové učebny. Obnovou prošly i prostory hlavní budovy, včetně šaten.
Opomenout se nesmí ani úprava okolí školy a školky. Před školou byly opraveny chodníky a vysázena nová zeleň. Okolí školky zkrášlují okrasné i ovocné keře. Na zahradě se děti mohou projít po smyslové cestičce, kterou vytvořili žáci ze základní školy ve spolupráci s dětmi z mateřské školy.

Akce, kurzy a výlety
Ve škole probíhají celoročně různé akce – zábavné, sportovní, kulturní a vědomostní. Většina akcí bývá propojena nejen mezi oběma stupni ZŠ, ale i mateřskou školou. Mezi nejoblíbenější patří velikonoční a vánoční dílničky, školní akademie, Halloween a drakiáda. Se žáky 9. ročníku se každoročně loučíme Stužkovacím plesem.
Výlety pořádané na I. stupni bývají zpravidla jednodenní a výlety na II. stupni naopak vícedenní. Záleží na uvážení třídního učitele. Pokud je zájem ze strany dětí, realizuje škola lyžařské a cykloturistické kurzy, kurzy plavání, zájezdy do ciziny – pobytový zájezd do Anglie, předvánoční zájezdy do Rakouska a Německa.

Spolupráce s jinými školami
Škola je v úzké spolupráci i s jinými vesnickými školami: ZŠ a MŠ Záhoří a ZŠ a MŠ Bernartice v seriálu soutěží tzv. „Vesnické ligy.“ Soutěží se ve florbalu, vybíjené, futsalu, orientačním běhu a OVOV. Další spolupráce probíhá se všemi základními školami, které patří pod Týn nad Vltavou – ZŠ a MŠ Žimutice, ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, ZŠ a MŠ Temelín, ZŠ Malá Strana a ZŠ Hlinecká. Žáci všech těchto škol si každoročně mezi sebou měří své vědomosti a dovednosti v různých společných soutěžích, jako je např. atletická olympiáda, rétorická soutěž nebo vánoční soutěžení.

historie_vs_soucasnost

Jak udává pamětní kniha fary Chrášťanské, stará škola, která zde byla, vyhořela v roce 1768 a na témž místě „opět téhož roku dřevěná postavená byla. Byla jednotřídní.“

1854 – Pod vedením pana učitele Tlustého „byla nynější budova školní stavěna na místě starém. Budova tato obsahuje v sobě tři třídy, byt pro třídního učitele a jeden pokoj pro podučitele.“

1877/78 – Dvoutřídní škola byla přeplněná, proto byla rozšířená o třídu třetí.

1885 – „Jelikož škola zdejší má veliký počet dětí, nařídila sl. c. k. o. š. r. zdejší m. š. r., aby se postarala ještě o dvě místnosti, by škola se mohla rozšířiti v pětitřídní.

1905/06– „ Na zdejší škole byl již po několik let velký počet žáků, například ve druhé třídě bylo zapsáno tento rok 131 žáků … Místní školní rada odhlasovala, aby škola byla rozšířena o pátou třídu. Počet dětí ve škole byl 359. Téhož roku také Koloměřice uvažovaly o zřízení vlastní školy.

1909/10 – Oprava školní budovy, v první, druhé a čtvrté třídě byla zvětšena okna, do zahrady pořízeno „ nové nářadí ke cvičení tělocviku.“

historie____a

1917/18 – Zdejší škola ve válce – „V uplynulém školním roce vyvinulo učitelstvo i žactvo značnou měrou humánní činnost, zejména pořádáním sbírek mezi žactvem a občanstvem. Na dobročinné účely sebráno na sbírkách nebo jinak vyřešeno celkem 213 K a 75 H.“

1918/19 – Španělská chřipka – „ V měsíci říjnu 1918 vyskytla se epid. nemoc zvaná španělská chřipka …. Umíralo v naší osadě 2 – 3 lidé denně ve věku 20 – 40 roků. Škola byla uzavřena od 18. října do 4. listopadu. Téhož roku byly provedeny úpravy školní budovy – spravena a obílena celá školní budova, přeložena krytina střechy, opraveny byty pro učitele, … „celkový náklad na tyto úpravy činil 8337 K.“

1920/21 – 14. 11. 1920 jednohlasné usnesení „ by měšťanská škola zřízena byla a patřičná úřední jednání v té věci zavedena byla. … Školu tuto představuje si jako újezdní, poněvadž pravděpodobně připojí se i školní obec Doubrava (2 třídy) a Slabčice (3 třídy), jelikož tyto obce jsou od … měšťanských škol ještě vzdálenější a tím počet dětí velmi vzroste.“

1922 – Nápis na škole – „ Na zdejší škole nebylo žádného nápisu. Nápis OBECNÁ ŠKOLA udělán koncem srpna 1922.“

1924/25 – Školní cvičiště – „ Při prováděné pozemkové reformě v Chrášťanech zakoupila (místní školní rada) pro školu cvičiště ve výměře 42a za obnos 1400 K.“

O škole – Jednání o zřízení páté třídy v přístavku školní budovy – „ výnosem okresního školního výboru z 13. 8. 1925 … bylo místní školní radě oznámeno, že … jest ustanoven počet dětí pro jednu třídu na 80 a pro školní rok 1925/26 je povinných dětí v první třídě 27. Ve druhé třídě 65, ve třetí třídě 78 a ve čtvrté třídě 100, úhrnem 270 žáků a není možno naprosto počítati s tím, že se v Chrášťanech zřídí pátá postupná třída.“

1927/28 – Povolena „ pobočka“ školy – do druhé třídy zapsáno 84 dětí, byla najatá místnost u Františka Jelínka, rolníka a hostinského v Chrášťanech.

Usnesení místní školní rady … „ podle posudku úředního lékaře má zdejší škola četné zdravotní závady, jež dají se odstraniti jen přestavbou nebo novostavbou školní budovy. Nynější stále trpěn býti nemůže …“

1929 – Podání žádosti za zřízení měšťanské školy.

1930/31 – Novostavba školy … „ místní školní rada (měla) postaviti novou obecní školu do 31. 12. 1933.“

1933 – 1935 – Vyučovalo se ve školní budově v 5 třídách a 2 třídy byly umístěny mimo školní budovu a ve věci zřízení měšťanské školy se nepokročilo, neboť obec Chrášťany a Koloměřice nedodaly potřebné materiály. Od 1. července 1935 byla škola organizována jako šestitřídní.

1939/40 – „ Škola nikdy neměla tolik tříd a učitelů jako letos. Během prázdnin byly zřízeny 3 zatímní pobočky. Stalo se tak proto, že byl snížen počet žáků na třídu na 45, aby rozmnožením tříd mohli být zaměstnáni učitelé, kteří byli nuceni opustiti školy v odstoupeném území sudetském, na Slovensku a Karpatské Ukrajině. Pobočky byly zřízeny u čtvrté a páté třídy. Tím stoupl počet tříd na deset.“

1940/41 – Úprava národní školy – „ O prázdninách byla … národní škola reorganizována, všechny obecné školy mají nyní osm postupných ročníků. Základ obecné školy tvoří první až čtvrtý postupný ročník. Měšťanská škola je čtyřtřídní a zahrnuje pátý až osmý postupný ročník. Je školou výběrovou a bude přijímati 35% žáků, kteří absolvovali čtvrtý postupný ročník školy obecné.“

1946/47 – Otevřena měšťanská škola.

1953/54 – „ Od září se podle nového zákona slučují škola národní a střední v jednu osmiletou střední školu.“ Chrášťanská škola má 8 tříd a při šesté třídě pobočku.

1956/57 – Heslo: Polytechnizace – zavádění nových předmětů jako ruční práce, práce v dílnách a na školních pozemcích, práce v domácnosti … Slouží to k prohloubení polytechnizace vyučování a „přibližují školu životu“.

1957/58 – Heslo: V práci blahobyt

1958/59 – Heslo: Přiblížit školu životu

1959/60 – Heslo: Za mír, sblížení národů a světů. 1. března byla otevřena školní kuchyně v místnostech fary. Vedoucí byla s. Rodová, učitelka z Nemějic. Přihlášeno bylo 59 žáků a 6 učitelů.

1960/61 – Základní devítiletá škola

1961/62 – Heslo: Mír dětem

1962/63 – Heslo: Mladí do zemědělství

1963/64 – Heslo: Odvahou k cíli. Změna tříd – „Od 1. září je škola desetitřídní, protože 4. a 5. třída jsou samostatné.“ Generální oprava – „V srpnu až září byla udělána generální oprava školy nákladem 47 086 Kčs a překlad střechy nad dílnou a tělocvičnou.“

1966/67 – Dokončení skleníku v akci Z, má sloužit pro pracovní vyučování. Projekt nové školy: „ Dne 14. září se zúčastnil ředitel školy komise, která měla schválit projekt nové školy … Náklad na stavbu 6 289 000 Kč. Zahájení stavby je plánováno na rok 1967. Budova nové školy má mít pavilon 1. – 5. postupný ročník, pavilon 6. – 9. postupný ročník, laboratoře (odborné pracovny), dílny, tělocvičnu, pavilon mimoškolní výchovy s jídelnou a bytem školníka.“ … „ Projekt byl schválen.“

1967/68 – Stavba školy pokračuje velmi pomalu, byla vystavěna trafostanice, vodovod a kanalizace, zahájeny zemní práce a uskladněn nábytek a zařízení do nové školy. Koncem srpna se stavba zpožďovala o tři měsíce oproti harmonogramu.

historie____b

1968/69 – Postup výstavby nové školy – „ V tomto školním roce má být dostavěna budova nové ZDŠ. Přesto je patrno, že postup prací se opožďuje. Proto podniklo vedení školy s ostatními učiteli ve všech přiškolených obcích akce na pomoc rodičů k urychlení výstavby. Tyto akce se setkaly s velkým porozuměním. Méně porozumění lze spatřovat v postoji pozemních staveb, které o brigády stojí, avšak způsob odměňování brigád a studentů, kteří na stavbě nastoupili, odradil většinu rodičů od další pomoci. Stavba je téměř smontována, chybí však zedníci a pomocné síly.

1969/70 – Dostavba školy byla uskutečňována postupným předáváním jednotlivých pavilonů. Za vydatné pomocí občanů bylo umožněno zahájení vyučování ke dni 1. září 1970.

1970/71 – „Prostor kolem školní budovy byl upravován žáky a zaměstnanci školy.“ Na levou stranu vchodu byla umístěna pískovcová socha „ Věčná otázka“, autorem sochy je sochař Kříž z Pelhřimova. Soch stála 39 000 Kčs. „Celá školní budova představuje včetně vnitřního zařízení hodnotu 9, 5 miliónu Kč.“

1972/73 – Školní pozemek byl ohraničen obrubníky a osazen vlastními sazenicemi ze školního skleníku.

1973/74 – „Počet žáků v těchto letech dále klesá a teprve po nástupu ročníků, u nichž se kladně projeví nová socialistická opatření v péči o ženy – matky, bude počet tříd opět stoupat.“ Slavnostní otevření sportovního areálu a střediska PO SSM.

1982/83 – Organizace školy – „ V tomto školním roce již nebyla devátá třída, ale pouze 1. až 8. postupný ročník.

Počty žáků
1891/92 – 331 žáků
1893/94 – 318 žáků
1907/08 – 374 žáků
1908/09 – 390 žáků
1915/16 – 358 žáků
1917/18 – 354 žáků
1925/26 – 268 žáků
1930/31 – 265 žáků
1936/37 – 295 žáků
1942/43 – 249 žáků
1944/45 – 194 žáků
1952/53 – 147 žáků
1956/57 – 228 žáků
1964/65 – 250 žáků
1968/69 – 245 žáků
1973/74 – 194 žáků
1977/78 – 175 žáků
1982/83 – 173 žáků
1998/99 – 115 žáků
2006/07 – 68 žáků
2010/11 – 71 žáků
2014/15 – 83 žáků

Zajímavosti z historie školy
(úryvky ze školních kronik)

1894/95 – Velmi tuhá zima – „ … byla velmi krutá a mnoho sněhu tak, že dítka školní skoro po tři měsíce školu navštěvovati nemohly.“

1928/29 – Stravovací akce – nejpotřebnější děti dostávaly v poledne v hostince pana Karla Záveského polévku – porce 60 H. Chodilo průměrně 69 dětí.

1930/31 – Sčítání lidu – v Chrášťanech provedl sčítání lidu učitel Bláha – 419 osob.

1932/33 – „ Zdejší spořitelní a záložní spolek vystavěl si vlastní budovu kampeličku … dne 29. října přestěhoval se spolek ze školy do nové budovy.“

1933/34 – Loupež ve škole – „ V noci ze 4. na 5. 11. vloupali se neznámí pachatelé do prázdné školní budovy. … Z uzamčeného školu v první třídě odcizili asi 20 Kč, plášť třídního učitele, z kabinetu z uzamčené skříně strojek na maso, několik hrnečků a naložená rajská jablíčka.“

„Rodiče šesti žáků byli udáni okresnímu úřadu pro nedbalou docházku dětí, byli pokutováni.“

1954/55 – „29. května byla konána místní spartakiáda spojená s MDD … Školní rok 1954/55 byl ukončen 19. června, protože se žactvo škol zúčastnilo spartakiády v Praze.“

1955/56 – Do PO se přihlásilo 93 pionýrů a 30 čekatelů.
Více úryvků ze školních kronik najdete ZDE.

 

Současnost
Základní škola je úplná škola sedmitřídní škola s devíti ročníky. Od 1. 11. 2002 má škola právní subjektivitu. Škola funguje za výrazné finanční podpory z rozpočtu obce Chrášťany. Jako organizace sdružuje 3 složky: základní školu, mateřskou školu a školní jídelnu. Kapacita školy je 150 žáků. Několik posledních let je ve škole zapsáno kolem 80 dětí. Oblast, ze které se žáci sjíždějí, zahrnuje 8 obcí. Dostupnost školy pro dojíždějící žáky je velmi dobrá, protože rozvrh hodin koresponduje s příjezdy a odjezdy autobusů.

V roce 2012 byla s využitím dotace ze SFŽP provedena kompletní rekonstrukce budovy školy – zateplení obvodových stěn, výměna oken a výměna kotle na uhlí za ekologičtější kotel na biomasu. Škola tak po letech dostala nový kabát, postupně se pokračuje v dalších vylepšeních. Letos například přibyla úprava zeleně v areálu školy, vnitřní prostory byly vymalovány a vyzdobeny.

soucasnost___a

V letošním kalendářním roce 2016 se naše škola zapojila úspěšně do
dotačních programů  Jihočeského kraje pro rok 2016  „Tvořivé školní odpoledne“ ze kterého byla dotována školní zvuková aparatura a atletická sada Jipast  v částce  50000,-  Kč a „ Podpora sportu“  z kterého byla dotace ve výši 40000,- Kč použita na nákup floorbalových mantinelů.

 

 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany se zapojila do projektu 

MAP II v ORP Týn nad Vltavou

 Na začátku ledna jsme jako partneři projektu začali realizovat společně s MAS Vltava, z.s, realizátorem, projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Týn nad Vltavou II. Projekt je financován z Operačního projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání předložený do Výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Realizace projektu je rozplánována na 4 roky od 1/2019 – 12/2022. Celková výše vyčleněných finančních prostředků na realizaci projektu je 9,33 mil. Kč. Naše škola je zapojena do níže vypsaných aktivit projektu.

Aktivity projektu:

 Aktivita 4 – Implementace

– aktivita je zaměřena na naplňování priorit a cílů MAP prostřednictvím realizace aktivit z AP MAP

4.1 Rozvoj čtenářských a předčtenářských dovedností

 4.2 Zajištění výuky rodilým mluvčím v MŠ a ZŠ

4.3 Fungování kroužků v rámci neformálního a volnočasového

4.4 Projektové dny

4.5 Podpora výukových exkurzí a spolupráce se středními, s učňovskými školami a výrobními podniky

4.6 Zajištění minimálního preventivního programu

4.7 Logoped a logopedická prevence

 Více podrobností a aktuální informace k projektu naleznete na stránkách MAS Vltava v aktualitách nebo v menu projekty/vlastní: https://www.masvltava.cz