KDY A PRO KOHO SE OTEVŘOU MŠ?

Od 12. dubna 2021 budou v provozu:

MŠ pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

 

V MŠ můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Pro tyto děti je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině, nebo mohou být zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

 

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

MŠ už nemají výjimku jako v předchozích opatřeních a zpívat se v nich tedy nemůže.

Pro sportovní činnost MŠ výjimku mají, sportovat se může.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Doprovod dítěte v MŠ může dítě doprovodit na testování.

 

Respirátor musí nosit (mimo jiné) všechny osoby ve vnitřních prostorách škol s výjimkou:

 • dětí v MŠ – ty jsou bez roušky.

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Dítěti, které je dítětem mateřské školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 
 • podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, které si provedlo samo, nebo které mu bylo provedeno jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

 

FREKVENCE TESTOVÁNÍ:

2x týdně.

 První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do mateřské školy.
Nebude-li dítě přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

 

V případě testování dětí, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

 

NEMUSÍ SE TESTOVAT:

Testovat se nemusí děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,
 • jsou očkované(což děti nejsou).

 

CO DĚLAT, POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ:

Mateřská ŠKOLA:

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte.
Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.
Škola zajistí oddělení dítěte od ostatních osob.

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:

Zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen dítě ve škole vyzvednout.
Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

 

LÉKAŘ:

Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

POZITIVNÍ DÍTĚ:

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen v mateřské škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu. 

 

SPOLUŽÁCI POZITIVNÍHO DÍTĚTE:

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno. 

Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, můžou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

To stejné platí v případě, že pozitivní test měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě. 

Pokud je pozitivní dítě, pedagog automaticky do izolace nejde.

 

 MŠ nezajišťuje distanční výuku pro děti s povinnou školní docházkou, které „dobrovolně“ zůstaly doma.